Privacy

Stichting Angels for Little Angels, gevestigd aan Ambachtstraat 1, 5481 SM, Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anja van de Zand-Goossens is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Angels for Little Angels. Zij is te bereiken via rammintensief@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Angels for Little Angels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

In geval van een betaling, bijvoorbeeld in geval van een betaling, sturen wij enkel uw banknaam door aan onze betalingsprovider (Stripe).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Angels for Little Angels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Je te bereiken naar aanleiding van een inschrijving die je op onze website hebt gedaan;
  • Je te informeren over Stichting Angels for Little Angels op basis van een nieuwsbrief indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Van onze nieuwsbrieven (via mailchimp) kun je je op elk gewenst moment uitschrijven.

In geval van een betaling, bijvoorbeeld in geval van een betaling, sturen wij enkel uw banknaam door aan onze betalingsprovider (Stripe).

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Angels for Little Angels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Angels for Little Angels) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Angels for Little Angels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Angels for Little Angels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers- en/of verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Angels for Little Angels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Angels for Little Angels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rammintensief@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Angels for Little Angels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Angels for Little Angels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via rammintensief@gmail.com.

Cookies

<script id="CookieDeclaration" src="https://consent.cookiebot.com/f3ad14d0-b4c1-453f-8ef2-d31e468b0492/cd.js" type="text/javascript" async></script>